สารจากนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย


(แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ) นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ขอต้อนรับชาวรังสีวิทยาทุกท่านสู่การประชุมวิชาการประจำปีรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 55/2561 และการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมประจำปี 2560

ในการประชุมที่จะจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคมระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้จะเป็นวาระครบรอบการประชุมครั้งที่ 55 และเป็นช่วงเวลาที่ครบรอบ 90 ปีรังสีไทย ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เห็นว่า วิชาชีพด้านรังสีวิทยาได้ถือกำเนิดในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งมีการรวมตัวกันในสาขาวิชาชีพเป็นสมาคมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การจัดการประชุมวิชาการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สมาชิกทุกท่านคงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหาของการประชุมที่มีความเป็นสหสาขามากขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมเมื่อ 2 ปีที่แล้วที่แยกชุดออกจากคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์อย่างชัดเจน ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเป็นสหสาขามากขึ้น

ในการจัดการประชุมในปี 2561นี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ รังสีวิทยาสมาคมฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปีเป็นเอกเทศออกจากการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ทำให้สามารถจัดเนื้อหาการประชุมที่เป็นสหสาขาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่สมาชิกรุ่นปัจจุบันหลายท่านไม่เคยเห็นหรือเคยรับทราบมาก่อน จึงอาจทำให้รู้สึกไม่เคยชินหรือรู้สึกแปลกแตกต่าง ทั้ง ๆ ที่การจัดประชุมเฉพาะรังสีวิทยาสมาคมฯนั้นได้กระทำกันมานานเป็นเวลาสิบกว่าปีก่อนการจัดตั้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ

เนื้อหาการประชุมในปี 2561 นี้ ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการสำหรับรังสีแพทย์ ซึ่งจะเน้นสำหรับรังสีแพทย์ที่จบไปทำงานแล้ว เพราะมีปัญหาหลายด้าน เช่นด้านการทบทวนความรู้ ด้านกฎหมาย ด้านการป้องกันตนเองจากการฟ้องร้อง ซึ่งจะต้องมีการฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาด้าน Digital Imaging ซึ่งเน้นเนื้อหาความรู้พื้นฐานซึ่งรังสีแพทย์ รังสีเทคนิค หลายท่านจบออกไปทำงานตั้งแต่เทคโนโลยีด้านนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งเนื้อหาสำหรับเจ้าหน้าที่เวชสารสนเทศของโรงพยาบาล (IT) มีเนื้อหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยเฉพาะมาตรฐานใหม่ทางด้านรังสีวิทยาฯซึ่งสมาคมได้จัดทำขึ้นร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับรังสีวิทยาของ Joint Commission International (JCI) อีกด้วย เนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเป็น ด้าน work shop เกี่ยวกับ Ultrasound มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานให้กับรังสีเทคนิคที่ทำงานด้านนี้เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นเป็น Sonographer ในอนาคต นอกจากนี้ยังมี workshop ด้าน Cardiac Imaging สำหรับรังสีแพทย์และรังสีเทคนิคอีกด้วยยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกหลายหัวข้อซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก website ต่อไป

จะเห็นว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้มีความหลากหลายในด้านเนื้อหาเพื่อให้เข้าถึงสหสาขาทางรังสีวิทยามากขึ้น ทางคณะผู้จัดงานจึงหวังว่าสมาชิกและสังคมชาวรังสีวิทยาจะให้การตอบรับและสนับสนุนแนวทางนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านรังสีวิทยาต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พบกันที่งานประชุมวิชาการ